Drepturile şi obligaţiile personalului de control în verificarea modului de prelucrare a datelor cu caracter personal

Aşa cum am relatat în ediţia precedentă, procedura de efectuare a investigaţiilor de către ANSPDCP este reglementată prin Decizia nr. 161 din 9 octimbrie 2018 şi publicată în Monitorul Oficial al României nr. 892 din 23 octombrie 2018. Conform deciziei, investigaţiile anunţate sau inopinante, vor consta  în verificări efectuate la sediul, punctul de lucru sau alte locaţii unde îşi desfăşoară activitatea entitatea controlată. În cadrul investigaţiilor efectuate pe teren, personalul de control al ANSPDCP, după prezentarea legitimaţiei de control şi expunerea obiectivelor investigaţiei reprezentanţilor entitaţii controlate, poate solicita orice informaţii referitoare la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal. Procedura actuală nu prevede în mod expres drepturile şi obligaţiile nici a personalului de control, nici a entităţii controlate, elementele concrete care ar urma să fie verificate din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal. Mai mult, articolul 8 indică faptul că, în cadrul investigaţiilor, pot fi verificate orice aspecte, fără detalierea concretă a elementelor supuse procedurii de control, lăsând loc de multe interpretări.

Apelând la practica din alte domenii conexe, în special din domeniul dreptului concurenţei, personalul de control are următoarele drepturi:

 • de acces în încinta spaţiului/sediului social sau al punctului de lucru al operatorului sau pe teritoriul unde sunt amplasate sisteme de prelucrare a datelor cu caracter personal, după prezentarea legitimaţiei, a deciziei şi a delegaţiei de control a entităţii supuse controlului şi după prezentarea obiectivelor investigaţiei;
 • de acces la datele cu caracter personal prelucrate efectiv, la echipamentul de prelucrare a datelor, programe şi aplicaţii, precum şi la orice document sau înregistrare referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal;
 • de exercitare a controlului de securitate, inclusiv efectuarea unor măsuri tehnice (teste) pentru simularea unui model de accesare a sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal, în scopul verificării nivelului de protecţie a sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal, precum şi în scopul preîntâmpinării unor eventuale cazuri de acces ilicit la aceste sisteme, depistării zonelor sensibile în mecanismele de protejare a acestora;
 • de verificare a documentelor relevante sau a documentelor înregistrate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • de constatare a contravenţiilor şi de întocmire a procesului-verbal în acest sens, în baza materialelor de control, conform prevederilor legale;
 • de ridicare a anumitor obiecte sau documente care ar avea importanţă pentru cauza contravenţională pornită în procesul controlului;

            Principalele obligaţii pe care personalul de control ar trebui să le îndeplinească se referă nu doar la conduita lor prudentă, ci şi la respectarea procedurii legale de investigare, urmărind respectarea principiilor de independenţă, profesionalism, integritate. Toate acestea trebuie să conducă la o apreciere obiectivă şi echidistantă a tuturor aspectelor ce ţin  de efectuarea controlului, cum ar fi:

 • respectarea Constituţiei României, a legilor europene şi naţionale, a tuturor actelor normative incidente în cauza concretă şi în vigoare la data efectuării controlului;
 • prezentarea legitimaţiei de control şi a împuternicirii, comunicarea în formă scrisă a obiectivelor investigaţiei declanşate, a deciziei de control şi a delegaţiei de control a entităţii, inclusiv a autorizaţiei judiciare pentru efectuarea investigaţiei, în cazul în care personalul de control este împiedicat, în orice mod, în exercitarea activității de investigare;
 • abordarea unui comportament decent care sa onoreze îndeplinirea obligaţiilor cu profesionalism şi promptitudine;
 • informarea entităţii supuse controlului despre drepturile şi obligaţiile acesteia şi respectarea drepturilor entităţii supuse controlului;
 • nedivulgarea conţinutul documentelor şi al informaţiilor de care a luat cunoştinţă sau în posesia cărora a intrat personalul de control, în procesul efectuării investigaţiei;
 • respectarea dispoziţiilor codului de procedură penală în ceea ce priveşte identificarea şi păstrarea obiectelor, punerea de sigilii,
  asigurarea integritataţii bunurilor şi documentaţiei entităţii supuse controlului;
 • consemnarea rezultatul investigaţiei în proces-verbal de constatare/efectuare a investigaţiei/aplicare a unei sancţiuni, dacă este cazul şi anexarea la actul de control a obiecţiunilor scrise sau orale ale reprezentanţilor entităţii         supuse controlului şi/sau angajaţilor acesteia;
 • anexarea la procesul-verbal de constatare a contravenţiei a tuturor mijloacelor de probă necesare pentru dovedirea constatărilor consemnate;
 • comunicarea entităţii supuse controlului a un exemplar al procesului-verbal întocmit la finalizarea acestuia;

Subliniem faptul ca acestea sunt printre cele mai importante dar nu singurele obligaţii ce apar în procedura de control. Nerespectarea obligaţiilor ar putea constitui motiv de tragere la răspundere sau de contestare în instanţă a modalităţii în care a fost declanşată şi/sau desfăşurată procedura de investigare, a măsurilor luate sau a nivelului amenzii aplicate.

Situaţia trebuie analizată de la caz la caz întrucat, în aprecierea noastră, procedura de efectuare a investigaţiilor este ambiguă, neclară, are multe lacune şi lasă loc de interpretări, în special pentru procedura de control din oficiu.

Relevante sunt şi aspectele referitoare la drepturile şi obligațiile entității controlate, la urmările investigației, sancțiunile aplicabile în cazul îngreunării investigației şi nu numai, pe care ne angajăm să le abordăm în ediţiile viitoare.

Sursa: www.impactdata.ro

 

 

Articol publicat la: 04.02.2019
Show Buttons
Hide Buttons